Statut

U skladu sa odredbama čl. 10, 11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br. 51/09), na osnivačkoj skupštini udruženja, “CENTAR VINSKE KULTURE” održanoj 03.09.2012. usvojen je sledeći

 

STATUT

UDRUŽENJA “CENTAR VINSKE KULTURE”

Član 1.

Udruženje  ““CENTAR VINSKE KULTURE” (u daljem tekstu: Udruženje) osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje u koje se udružuju lica radi preduzimanja niza aktivnosti kojima se utiče na razvoj vinogradarstva i vinarstva u Srbiji, i širenje ispravne vinske kulture, radi ostvarivanja ciljeva na unapređenju ispravne vinske i gastronomske kulture  i edukacije u pravcu afirmacije i razvoja  vrednosti  vinske kulture u Srbiji, Evropi i svetu.

 

Udruženje se osniva radi ostvarivanja ciljeva u oblasti promocije vinske kulture i unapređenja vinarstva i vinogradarstva u Srbiji.

 

Član 2.

Statutom se utvrđuju naročito:

 •     naziv i sedište,
 •     skraćeni naziv,
 •     ciljevi Udruženja,
 •     članstvo u Udruženju,
 •     organi Udruženja,
 •     sticanje, korišćenje i raspolaganje sredstvima,
 •     prestanak Udruženja.

Član 3.

Ciljevi Udruženja su naučno i stručno istraživanje enologije i vinogradarstva, edukacija i stručno usavršavanje svih zainteresovanih lica, jačanje kapaciteta organizacije i svih drugih organizacija koje se bave vinskom kulturom  i razvijanje svesti o sadržini, značaju i načinu unapređenja baštine srpske vinske kulture u Evropi i svetu.

 

Osnovni ciljevi i zadaci Udruženja su da promoviše ispravnu vinsku kulturu i utiče na razvoj vinogradarstva i vinarstva u Srbiji, a naročito:

 

 •     da afirmiše srpsko vinogradarstvo i vinarstvo u zemlji i svetu i učini dostupnim naučna i druga dostignuća iz sveta i zemlje, a radi napretka srpskog vinogradarstva i vinarstva i širenja ispravne vinske kulture;
 •     da uspostavlja, održava, afirmiše, sarađuje, podstiče, pomaže, učestvuje i organizuje stručne skupove, edukativne konferencije, ekskurzije, posete, izložbe vina, sajmove vina i vinogradarstva u zemlji i inostranstvu od interesa za srpsko vinogradarstvo i vinarstvo sa srodnim međunarodnim organizacijama i pojedincima,
 •     da svojim članovima ukaže na put kako da obezbedi odgovarajući status i standard u društvu, koji odgovara njihovoj ulozi i doprinosu društveno ekonomskog razvoja zemlje,
 •     da doprinosi stvaranju odgovarajuće ljubavi, kreativnosti i pažnje u unapređivanju i širenju ispravne vinske kulture,
 •     da neguje, razvija i stara se o staleškom ugledu svojih članova, kao i vinskih poslenika u Srbiji, kako etičkom, tako stručnom, ekonomskom, pravnom i naučnom,
 •     da širi vinogradarsko-vinsku kulturu grožđa i vina,
 •     da svojim aktivnostima doprinosi stvaranju povoljne društvene klime u kojoj će rezultati vinogradara i vinara i ostalih vinskih poslenika koji su u skladu sa idejom i principima Udruženja, biti adekvatno društveno vrednovani tako da oni budu motivisani za nova i veća dostignuća,
 •     da na svaki način doprinosi negovanju tradicije i kulta vina i loze,
 •     da organizuje, afirmiše i podstiče rad na usvajanju i poštovanju normi i standarda kvaliteta proizvoda u celini i uspostavlja obostrano celishodne oblike povezivanja i saradnje sa državnim organima i međunarodnim organizacijama i da te veze održava i unapređuje
 •     da se povezuje sa drugim Udruženjima u svetu koja imaju slična načela i poštuju ispravnu vinsku kulturu, i radi na ostvarivanju međusobne saradnje sa njima.
 •     da predstavlja program ideje i principe Udruženja u odnosu prema društveno političkoj zajednici i drugim domaćim i stranim strukovnim organizacijama i udruženjima,
 •     da pruža pomoć u razvoju i unapređenju ispravne vinske kulture svim subjektima čiji su ciljevi slični ciljevima Udruženja
 •     da pruža pomoć osnivačima u cilju njihovog boljeg organizovanja i rada i podstiče i unapređuje odnose sa javnošću i preduzima i druge mere od interesa za unapređivanje i povećanje proizvodnje i gajenje vinove loze i grožđa kao i proizvodnje vina i širenju ispravne vinske kulture

Član 4.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje sprovodi sledeće aktivnosti:

 

1) prikuplja i obrađuje naučnu, stručnu i popularnu literaturu u oblasti enologije i vinogradarstva;

2) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije i stručnog usavršavanja u ovoj oblasti;

3) mediski objavljuje  različite vrste publikacija ( ocene, mišljenja, predloge i slično ) o pitanjima vinske kulture, vinarstva i enologije  u skladu sa zakonom;

4) formira mrežu lokalnih podružnica udruženja u Srbiji kao formu za ostvarenje teritorijalne pokrivenosti i isticanje i očuvanje specifičnosti svakog područija u Srbiji;  

5) organizuje stručnjake za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena agro biznisa oblast vinogradarstvo i vinarstvo kako u Srbiji i region tako i šire;

6) promoviše značaj razvijanja svesti vinske kulture  specijalno srpske vinske kulture;

7) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave vinogradarstvom, vinarstvom i enologijom.

8) pokreće inicijative od značaja za razvoj vinogradarstva i vinarstva i širenje ispravne vinske kulture pred nadležnim institucijama i društveno političkih organizacija,

9) pokreće inicijativa od značaja za usklađeni održivi razvoj vinogradarstva i vinarstva i širenje ispravne vinske kulture od lokalne zajednice, regiona i Republike,

10) da daje inicijative za formiranje profitabilnih institucija od značaja za podsticanje uskladjenog razvoja investicionih fondova, razvojne alijanse, konzorcijumi i sl.

11) da pokreće inicijative za izradu studija od značaja za unapredjenje i razvoj vinogradarstva i vinarstva i agrobiznisa, malih i srednjih privatnih podruma – preduzeća i organizacija koje se bave razvojem otvorenog, civilnog i demokratskog društva,

12) da uključuje Udruženje ili njegove članove u druge organizacije i asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Član 5.

Naziv Udruženja je:  “CENTAR VINSKE KULTURE”.

Skraćeni naziv udruženja na engleskom jeziku je: “wIneQ”

Udruženje ima sedište u Beogradu, Bulevar Oslobođenja 197/4.

Naziv Udruženja u prevodu na engleski jezik je: “WINE CULTURE CENTER”

Udruženje svoju delatnost primarno ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Član 6.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut, a na osnovu pisane preporuke minimalno dva člana udruženja i jednog člana upravnog odbora udruženja.

Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice.

Odluku o prijemu u članstvo, po automatizmu, donosi Upravni odbor.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor, na osnovu obrazloženog predloga Nadzornog odbora ili jedne trećine članova skupštine Udruženja.

Član 7.

Član ima pravo da:

 

1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

3) bira i bude biran u organe Udruženja;

4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

 

Član je dužan da:

 

1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

3) plaća članarinu;

4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Član 8.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Član 9.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

 

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članstva. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku.

 

Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom skupštine predsedava lice iz redova osnivača udruženja koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

 

Skupština:

 

1) donosi plan i program rada;

2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;

3) usvaja druge opšte akte Udruženja;

4) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;

5) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;

6) bira i razrešava članove Upravnog odbora.

 

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

U nadležnosti skupštine spadaju odlučivanje o statusnim promenama i prestanku rada i o udruživanju u saveze.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 10.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor ima 8 (osam) članova, od kojih 4 (četiri) člana predstavljaju osnivači Udruženja, a preostala četiri člana  bira i opoziva Skupština.

Upravni odbor iz redova svojih članova bira predsednika,  zamenika predsednika i generalnog sekretara.

Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Generalni sekretar upravlja administrativnim postupcima u udruženju i vodi evidenciju o osnivanju i radu podružnica na teritoriji Srbije.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Član 11.

Upravni odbor:

 

1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;

2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;

3) donosi odluku o formiranju podružnica na teritoriji Srbije

4) poverava posebne poslove pojedinim članovima;

5) donosi finansijske odluke;

6) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje dve trećine članova Skupštine Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;

7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim Statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

 

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje dve trećine članova, a odluke donosi većinom glasova.

Član 12.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava najpre generalnog sekretara, a potom i Upravni odbor.

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani. Za Nadzorni odbor mogu biti imenovana i lica iz Upravnog odbora Udruženja.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Član 13.

Rad Udruženja je javan.

Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija.

Član 14.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima o čemu odluku donosi Skupština.

Član 15.

Udruženje potrebna  sredstva  za rad obezbeđuje od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, konkurisanjem projektima kod državnih organa, fondova  i institucija Evropske unije u Srbiji  (u novcu ili naturi), i na drugi zakonom dozvoljeni način.

Iznos godišnje članarine utvrđuje se odlukom Upravnog odbora.

Član 16.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 17.

Statutom se utvrđuje obavljanje sledeće privredne delatnosti od strane Udruženja:

82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova

Obuhvata organizaciju, promociju i/ili vođenje poslova prilikom održavanja sajmova,

kongresa, konferencija i sastanaka, bez obzira na to da li su obezbeđene usluge osoblja za

organizovanje događaja i opremanje prostora u kojima se oni održavaju.

 

Udruženje će sprovoditi i sledeće delatnosti u zavisnosti od kapaciteta kojima bude raspolagalo:

 

    Gajenje vinskih i stonih sorti grožđa

    Proizvodnja vina od grožđa

    Posredovanje u prodaji vina

    Trgovina na veliko i malo vinima

    Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja

    Usluge rezervacije i ostale usluge povezane s putovanjem sa ciljem razvijanja vinskog turizma:

 

    rezervisanje prevoza, smeštaja, ishrane, iznajmljivanje vozila, posećivanje turističkih destinacija, itd.

 

    pomoć turistima i posetiocima:

    obezbeđivanje turističkih informacija

    delatnost turističkih vodiča

    promovisanje turističke ponude

    organizovanje i vođenje izložbi, kongresa i konferencija

Član 18.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano u prvom redu: CENTAR VINSKE KULTURE, u drugom redu: Bul.Oslobođenja 197/4, Beograd, Srbija, a u donjoj polovini u prvom redu: WINE CULTURE CENTER, u drugom redu: Belgrade, Serbia.

U sredini se nalazi stilizovani amblem udruženja.

Član 19.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 20.

Ovaj Statut stupa na snagu narednog dana od dana njegovog donošenja.

 

Predsedavajući skupštine Udruženja

(Vladimir Stojić)