Kultura vina

Kultura vina: kultivacijsko nasleđe, uvažavanje i raznovrsnost

Kao trajni kulturni simbol evropskog života, uloga vina evoluirala je tokom vremena, menjala se od važnog izvora ishrane,  dopune hrani i sredstva druželjubivosti do nečega što je kompatibilno sa zdravim načinom života. Umetnost vinogradarstva je takođe evoluirala, ali jedan princip koji je ostao nepromenjen je evropska tradicija prikazivanja i komuniciranja vina, koja se fokusira na poreklo, nasleđe i tradiciju vinogradarstva. Vino stoga teži da bude povezano sa gastronomijom, istorijom, lokalnim kvalitetom proizvoda i dostojanstvom društvene sredine. Kao takvo, uprkos razlikama u obrascima potrošnje širom Evropske Unije, umereno konzumiranje ostaje opšte pravilo.

Evropska kulturna apresijacija vina odražava raznolikost evropskog iskustva, promovišući zdrave i umerene navike. Centar vinske kulture kao deo evropskog identiteta i sledbenik ideje širenja ispravne vinske kulture takođe promoviše umerenu potrošnju, zdrave, tradicionalne i moderne navike konzumenata, koje su temenji vodećih kultura vinskih zemalja EU. Međutim, za razliku od urođenog kulturološkog momenta konzumiranja vina, članice EU ali i Srbija, doživljavaju rastuće trendove u zloupotrebi alkohola, naročito među mladim ljudima, sa velikim zdravstvenim, pravnim, ekonomskim i socijalnim implikacijama. Zato ideja odgovornog konzumiranja vina koju Centar vinske kulture nosi sa sobom apsolutno korespondira sa modernim, zdravim načinom života. Vinska kultura u današnjoj Srbiji je, na žalost, na vrlo niskom nivou, a zajednička obaveza svih zainteresovanih je upravo na promociji kodeksa ispravne vinske kulture i obezbeđivanje umerenog konzumiranja vina i alkoholnih pića kako bi se uspostavila opšta društvena norma izgubljena u međuvremenu.